Main Card

Alexander Shabliy Alexander Shabliy

24-3-0
Match

Usman Nurmagomedov Usman Nurmagomedov

17-0-0

Magomed Magomedov Magomed Magomedov

20-3-0
Match

Patchy Mix Patchy Mix

19-1-0

Costello van Steenis Costello van Steenis

14-3-0
Match

Gregory Babene Gregory Babene

23-11-0

Louie Sutherland Louie Sutherland

6-2-0
Match

Slim Trabelsi Slim Trabelsi

6-0-0

Jonas Bilharinho Jonas Bilharinho

11-2-1
Match

Yves Landu Yves Landu

20-9-0

Thibault Gouti Thibault Gouti

17-6-0
Match

Archie Colgan Archie Colgan

9-0-0

Prelims

Yusuke Yachi Yusuke Yachi

26-13-0
Match

Mansour Barnaoui Mansour Barnaoui

20-6-0

Kateryna Shakalova Kateryna Shakalova

8-1-0
Match

Aspen Ladd Aspen Ladd

11-5-0

Mike Shipman Mike Shipman

15-4-0
Match

Imamshafi Aliev Imamshafi Aliev

9-0-0

Bruno Fontes Bruno Fontes

7-0-0
Match

Asael Adjoudj Asael Adjoudj

7-1-0